Salg og leveringsbetingelser

1. Avtalen

Dette er gjeldene salgsbetingelser som man godkjenner ved å opprette en konto hos oss. Denne gjelder for kjøp av varer i vår netthandel : www.spinnin-wheel.com. Hos oss kan du kjøpe varer og tjenester direkte, bestille service og sende forespørsel på tilbud på ny MC.

Salgsbetingelsene sammen med din ordre vil danne grunnlag for en salgsavtale. Du må være 18år for å handle med bankkort(debetkort), hvis du ikke er myndig kan du få en foresatt til å handle for deg.
Vi sender varer over hele Norge. Og alle priser er inkludert MVA. Våre varer kan brukes i Norge.

Kjøp hos oss er regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelslovel og kredittkjøpsloven, dette finner du informasjon om på https://lovdata.no

Du kan gjerne ta kontakt med vår salgsavdeling på tlf . 69846300 / 91396631 eller mail mc@spinnin-wheel.com

Selv om vi prøver å gi våre kunder korrekt informasjon om alle produkter til alle tider, må vi ta et forbehold om at skrive- eller “trykkfeil” kan forekomme, som vil innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon/priser gitt i nettbutikken. Ved slike tilfeller vil du bli kontaktet. Vi tar forbehold om feil priser i netthandel.

Ved å opprette en konto hos oss lagrer vi informasjon om deg som kunde i vårt system. Dette innebærer at vi har Navn, adresse, telefon og E-post lagret på din kundekonto. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging. Du står fritt til å ta bort din konto hos oss etter ønske.

2. Partene

Selger :
Spinnin-Wheel AS
(org nr 863365562)

Ramstadløkka 15, 1185 Mysen, Norge.
ordre@spinnin-wheel.com
telefon 69846300

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser er oppgitt inkl mva og ekskl frakt. Vi tar forbehold om feil priser i netthandel. Ved forskjell i pris på nett og i butikk, er det alltid butikkprisen (ikke webshop) som gjelder. Vi tar kontakt ved feil priser før handel fullføres.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ved bestilling av spesialdeler som er spesielt tilpasset vil det bli avtalt vilkår i forkant av fullført handel.

Ved ordreinngåelse er det gitt at kjøperen godtar våre betingelser.

Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt av din ordre/bestilling grunnet feil, prisendringer, skrivefeil, lagersituasjon eller andre årsaker.

5. Betalingen

Spinnin-Wheel AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg som kunde.

Alle ordre vil bli godkjent av oss manuelt før betaling blir trukket, 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Alle generelle leveringstider oppgitt på Spinnin-wheel.com er veiledende. Vi har det meste av slitasjedeler på lager, mens noe bestilles fra KTM sitt hovedlager, leveringstid til oss fra hovedlager er normalt sett 3 dager. Vi sender sporingsnummer og bekreftelse så fort vi har behandlet ordren din! Normalt sett i løpet av 1-2 virkedager hvis varer er på lager. Vi forbeholder oss retten til å endre leveringstid på kort varsel da vi enkelte ganger er avhengig av at leverandør har varer på lager.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

8.1 Angrerett ved bestilling av spesialtilpassede deler

Det er inngår ikke angrerett på deler som er spesialtilpasset for deg som kunde. Dette innebærer da produkter som spesialtilpassede styredempere, kroner, WP-Dempere o.l som vil bli skreddersydd til å passe din MC, din vekt, og dine mål. Disse kan ikke refunderes.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Pakker sendt med transportør eller på annen måte gjort klart til deg og som ikke hentes innen tidsfristen eller nektes mottatt eller som kommer i retur til oss av andre årsaker – som ikke skyldes vår feil – faktureres for utgifter vi har hatt i saken, da vi anser dette som avtalebrudd.

Dette er omkostninger som skal dekke fraktomkostninger tur/retur, pakkeomkostninger, behandlingsomkostninger, verditap, andre kostnader og ekspedisjonsgebyr.

Om angreretten benyttes aktivt gjelder det andre regler gitt under angreretten, men om du er passiv vil ikke dette gi oss indikasjoner om hvorfor pakken kommer i retur. Du vil da heller ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13 og mister retten til å gå fra avtalen.

I noen saker kan omkostningsgebyret blir betydelig større enn minimumsgebyret, dette blant annet når det er snakk om ikke avhentet tilvirkningsvarer og andre varer.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Betalingsløsninger

Betaling / Kredittkort

Vi tilbyr betaling via  Paypal, Visa, Klarna og Mastercard.

Vi trekker deg ikke for kjøpsbeløpet før varen forlater lager, i enkelte tilfeller kan du som kunde kanskje oppleve dette da kortselskapet reserverer angitte beløp og reduserer disponibelt beløp på ditt kort, men pengene er altså ikke trukket, kun reservert. Om din bestilling blir slettet vil likevel beløpet være reservert noen dager, hvor lenge avhenger av din bank – kontakt eventuelt din bank for hvor mange dager det er snakk om. Dette er standard prosedyrer fra kortselskapet og den banken som har levert deg ditt kredittkort.

Betalingsmåter

I nettbutikken kan du betale på fem måter:

 Klarna konto eller faktura

 Paypal

 bank-/kredittkort

 Oppkrav

 Kontant ved henting i butikken

Paypal

Med Paypal kan du handle sikkert uten å vise betalingskort- eller bankinformasjonen din til noen. Du betaler enkelt og raskt når du handler på nettet.

Les mer på Paypals nettsider

Oppkrav

Vi kan sende pakker i oppkrav, da betaler du regningen når du henter pakken på ditt postkontor. Du har to uker på deg til å hente pakken når den ankommer.

Ved oppkrav tilkommer et oppkravsgebyr i tillegg til portoen.

Av kostnadshensyn er vi nødt til å sette en minimumsordre til kr 200,- + ev porto/frakt.

NB – Alle ordre vil bli godkjent av oss manuelt før betaling blir trukket, vi har det meste av slitasjedeler på lager, mens noe bestilles fra KTM sitt hovedlager, leveringstid til oss fra hovedlager er normalt sett 3 dager. Vi sender sporingsnummer og bekreftelse så fort vi har behandlet ordren din!

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop